Nabídka geodetických prací

Inženýrská geodézie:
-vytyčení staveb
-zaměření a zpracování geodetické dokumentace skutečného provedení
-zaměření a zpracování dokumentace inženýrských sítí
-zabezpečení geodetických prací při provádění stavby a po jejím dokončení
-dokumentace skutečného stavu budov

Katastr nemovitostí:
-geometrický plán pro vyznačení budovy do katastru nemovitostí
-geometrický plán pro rozdělení pozemku
-geometrický plán pro vyznačení věcného břemene
-vytyčování hranic pozemků v terénu

Mapování:
-vyhotovení mapových podkladů pro projekční práce
-tvorba 3D modelů mostních konstrukcí a komunikací
-zaměření podélných a příčných profilů terénem nebo vodním tokem
-zaměření a vypočet kubatur

Přesné geodetické práce v průmyslu a strojírenství:
-měření při montáži papírenských strojů a ostatních strojírenských celků
-zaměření a výpočet geometrických parametrů jeřábových drah
-kalibrace nádrží
-měření posunů a deformací